NOAB
  • *

Privacyverklaring

Privacyverklaring

C.F.J. Consultancy V.O.F., gevestigd aan Oude Baan 9, 4884 AN Wernhout, 
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.cfjconsultancy.nl Oude Baan 9, 4884 AN Wernhout 076-5971626

C.F.J. Suijkerbuijk is de functionaris gegevensbescherming van C.F.J. Consultancy V.O.F. Hij is te bereiken via info@cfjconsultancy.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
C.F.J. Consultancy V.O.F. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Geboorteplaats
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
- Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

C.F.J. Consultancy V.O.F. verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:


- burger servicenummer (BSN)
- Kopie identiteitsbewijs.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
C.F.J. Consultancy V.O.F. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het verzorgen van de financiële administratie van uw onderneming(en)
- Het verzorgen van de salarisadministratie van uw onderneming(en)
- Het opmaken van de jaarrekening en publicatiestukken van uw onderneming(en)
- Tusentijdse rapportering van uw onderneming(en)
- Het indienen van aangiftes omzetbelasting en loonbelasting
- Het indienen van aangiftes vennootschapsbelasting
- Het indienen van aangiftes inkomstenbelasting
- Advisering op administratief en fiscaal gebied
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

C.F.J. Consultancy V.O.F. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor de identificatie in het kader van de WWFT.

Geautomatiseerde besluitvorming
C.F.J. Consultancy V.O.F. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
C.F.J. Consultancy V.O.F. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijnen welke gelden voor onze zakelijke dienstverlening.

-Voor de variabele gegevens betreft dit 7 jaar (eventueel verlengd met de uitsteltermijn voor het indienen van de aangiftes inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting welke door de belastingdienst is verstrekt).

-Voor de permanente gegevens betreft dit een onbeperkte bewaartermijn, welke eindigt op het moment dat u de dienstverlening bij ons beëindigd.

Reden


Delen van persoonsgegevens met derden

C.F.J. Consultancy V.O.F. deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. C.F.J. Consultancy V.O.F. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt C.F.J. Consultancy V.O.F. uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

- De salarisadministratie wordt verwerkt door Pay-Check, Postbus 442, 3990 GE Houten.

- De aangiften inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting worden verzorgd in de cloud met behulp van de software van Nextens.

- In de cloud worden back-up gegevens verzameld middels de software van Microsoft Azure Team.

- In de cloud worden back-up gegevens verzameld middels de software van Microsoft Office 365.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
C.F.J. Consultancy V.O.F. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Uw IP-adres wordt niet in zijn geheel opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. 
 
Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. 
 
Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.
 
Webserver log-gegevens
Het bezoek aan onze internetsite zorgt voor de registratie van een log op onze webserver. Deze log geeft ons non-persoonlijke gegevens over de datum en de tijd van inloggen alsmede het IP-adres en het browsertype waarvandaan de bezoeker onze internetsite bezoekt. De informatie van deze serverlogs wordt door ons ontwikkelingsteam gebruikt voor internetoptimalisatie van onze internetsite en die van onze (toekomstige) opdrachtgevers.
 
Hyperlinks naar andere internetsites
Deze website heeft links naar websites van andere bedrijven. C.F.J. Consultancy V.O.F. registreert het doorklikken van de bezoeker naar andere internetsites niet en onthoudt zich van iedere verantwoordelijkheid voor de inhoud van externe internetsites.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door C.F.J. Consultancy V.O.F. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@cfjconsultancy.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

C.F.J. Consultancy V.O.F. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

C.F.J. Consultancy V.O.F. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@cfjconsultancy.nl

Wijzigingen
C.F.J. Consultancy V.O.F. behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen. De laatste versie is te allen tijde via onze website op te vragen. Wij raden u aan om regelmatig de privacyverklaring te raadplegen om na te gaan of deze is gewijzigd

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie